CSDD e-pakalpojumi

- CSDD ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus. Šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas vietnē https://e.csdd.lv.

- Lietošanas noteikumi ir paredzēti un saistoši katram tās lietotājam.

- CSDD nav atbildīga par zaudējumiem, kuri lietotājiem ir radušies saistībā ar vietnes un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.

- Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz vietni https://e.csdd.lv pieder CSDD. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā, vainīgā persona tiek saukta pie normatīvos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā ir nodarīti CSDD.

- Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas lietotājiem, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus pārrunu ceļā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.

Источник: CSDD e-pakalpojumi.